اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان باعث دلسردی تشکل‌های دانشجویی شده است

اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان باعث دلسردی تشکل‌های دانشجویی شده است
تشکل‌های انقلابی دانشگاه کاشان خطاب به هیات نظارت دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند: اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان موجب سرخوردگی و دلسردی تشکل‌های دانشجویی از اجرای برنامه در سطح دانشگاه شده است.

اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان باعث دلسردی تشکل‌های دانشجویی شده است

تشکل‌های انقلابی دانشگاه کاشان خطاب به هیات نظارت دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند: اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان موجب سرخوردگی و دلسردی تشکل‌های دانشجویی از اجرای برنامه در سطح دانشگاه شده است.
اقدامات غیرقانونی هیئت نظارت دانشگاه کاشان باعث دلسردی تشکل‌های دانشجویی شده است

ممکن است بپسندید...