انشعابات واصل به درب منازل تنها ضعف شرکت گاز

انشعابات واصل به درب منازل تنها ضعف شرکت گاز
نماینده شرکت گاز گفت: زلزله کرمانشاه این اطمینان را به شرکت گاز داد که شبکه ها مقاوم هستند و تنها ضعف ما در انشعاباتی است که به درب منازل ختم می‌شود.

انشعابات واصل به درب منازل تنها ضعف شرکت گاز

نماینده شرکت گاز گفت: زلزله کرمانشاه این اطمینان را به شرکت گاز داد که شبکه ها مقاوم هستند و تنها ضعف ما در انشعاباتی است که به درب منازل ختم می‌شود.
انشعابات واصل به درب منازل تنها ضعف شرکت گاز

ممکن است بپسندید...