دانشجویان انقلابی هوشیارتر از همیشه نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند

دانشجویان انقلابی هوشیارتر از همیشه نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند
در بخشی از بیانیه بسیج دانشجویی استان زنجان آمده است: ما دانشجویان انقلابی هوشیارتر از همیشه نقشه‌های واهی دشمنان را نقش بر آب کرده و با سلاح اتحاد و همبستگی مشت آهنین کلمه الله را در دهان طاغوتیان زمان فرود خواهیم آورد.

دانشجویان انقلابی هوشیارتر از همیشه نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند

در بخشی از بیانیه بسیج دانشجویی استان زنجان آمده است: ما دانشجویان انقلابی هوشیارتر از همیشه نقشه‌های واهی دشمنان را نقش بر آب کرده و با سلاح اتحاد و همبستگی مشت آهنین کلمه الله را در دهان طاغوتیان زمان فرود خواهیم آورد.
دانشجویان انقلابی هوشیارتر از همیشه نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند

ممکن است بپسندید...