رسانه‌های گروهی از انتشار شایعات اختلاف برانگیز خودداری کنند

رسانه‌های گروهی از انتشار شایعات اختلاف برانگیز خودداری کنند
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه ای تاکید کرد که رسانه‌های گروهی از انتشار شایعات اختلاف برانگیز خودداری کنند.

رسانه‌های گروهی از انتشار شایعات اختلاف برانگیز خودداری کنند

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه ای تاکید کرد که رسانه‌های گروهی از انتشار شایعات اختلاف برانگیز خودداری کنند.
رسانه‌های گروهی از انتشار شایعات اختلاف برانگیز خودداری کنند

ممکن است بپسندید...