سعید علی حسینی زیر تیغ جراحی رفت

سعید علی حسینی زیر تیغ جراحی رفت
نایب قهرمان وزنه برداری جهان مینیسک زانویش را جراحی کرد.

سعید علی حسینی زیر تیغ جراحی رفت

نایب قهرمان وزنه برداری جهان مینیسک زانویش را جراحی کرد.
سعید علی حسینی زیر تیغ جراحی رفت

ممکن است بپسندید...