منسوجات سنتی در سعدآباد به نمایش درمی آید

منسوجات سنتی در سعدآباد به نمایش درمی آید
آثار کارگاه منسوجات سنتی که ۴ تا ۱۱ آذر در گالری سعدآباد برگزار شد، ۱۰ و ۱۱ دی در گالری سعدآباد در معرض عموم قرار خواهد گرفت.

منسوجات سنتی در سعدآباد به نمایش درمی آید

آثار کارگاه منسوجات سنتی که ۴ تا ۱۱ آذر در گالری سعدآباد برگزار شد، ۱۰ و ۱۱ دی در گالری سعدآباد در معرض عموم قرار خواهد گرفت.
منسوجات سنتی در سعدآباد به نمایش درمی آید

ممکن است بپسندید...