واکنش عارف به اعتراضات اخیر

واکنش عارف به اعتراضات اخیر
رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر لزوم پیگیری مطالبات مردم نوشت: کاری نکنیم که فضای کشور متشنج شود، چون این فضا خواست بدخواهان ملت است.

واکنش عارف به اعتراضات اخیر

رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر لزوم پیگیری مطالبات مردم نوشت: کاری نکنیم که فضای کشور متشنج شود، چون این فضا خواست بدخواهان ملت است.
واکنش عارف به اعتراضات اخیر

ممکن است بپسندید...