۲دانشجوی منتقد دولت که در تجمعات دستگیر شده بودند آزاد شدند + عکس

۲دانشجوی منتقد دولت که در تجمعات دستگیر شده بودند آزاد شدند + عکس
دو تن از سه دانشجوی منتقد دولت دانشگاه بجنورد که در تجمعات دستگیر شده بودند آزاد شدند.

۲دانشجوی منتقد دولت که در تجمعات دستگیر شده بودند آزاد شدند + عکس

دو تن از سه دانشجوی منتقد دولت دانشگاه بجنورد که در تجمعات دستگیر شده بودند آزاد شدند.
۲دانشجوی منتقد دولت که در تجمعات دستگیر شده بودند آزاد شدند + عکس

ممکن است بپسندید...