انتصابات جدید در شهرداری تهران

انتصابات جدید در شهرداری تهران
شهردار تهران در احکامی جداگانه ضرغامی و عبدلی را به ترتیب به عنوان مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران منصوب کرد.

انتصابات جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران در احکامی جداگانه ضرغامی و عبدلی را به ترتیب به عنوان مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران منصوب کرد.
انتصابات جدید در شهرداری تهران

ممکن است بپسندید...