تهران در آرامش است/ حضور پرشمار نیروی انتظامی/ عبور و مرور عادی و روان

تهران در آرامش است/ حضور پرشمار نیروی انتظامی/ عبور و مرور عادی و روان
درحال حاضر برخلاف دوشب گذشته شهر تهران در آرامش کامل قرار دارد.

تهران در آرامش است/ حضور پرشمار نیروی انتظامی/ عبور و مرور عادی و روان

درحال حاضر برخلاف دوشب گذشته شهر تهران در آرامش کامل قرار دارد.
تهران در آرامش است/ حضور پرشمار نیروی انتظامی/ عبور و مرور عادی و روان

ممکن است بپسندید...