رئیس دانشگاه یزد در سمتش ابقا شد

رئیس دانشگاه یزد در سمتش ابقا شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی محمدصالح اولیا را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه یزد ابقا کرد.

رئیس دانشگاه یزد در سمتش ابقا شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی محمدصالح اولیا را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه یزد ابقا کرد.
رئیس دانشگاه یزد در سمتش ابقا شد

ممکن است بپسندید...