رادیو فردا چگونه به آشوب گران خط می دهد؟

رادیو فردا چگونه به آشوب گران خط می دهد؟
متهمان دستگیرشده در اغتشاشات روزهای گذشته اصفهان اعترافات مهمی در رابطه با نوع ارتباطات خود با شبکه های ضدانقلاب و خط گیری ها از سلطنت طلبان و معاندان کردند.

رادیو فردا چگونه به آشوب گران خط می دهد؟

متهمان دستگیرشده در اغتشاشات روزهای گذشته اصفهان اعترافات مهمی در رابطه با نوع ارتباطات خود با شبکه های ضدانقلاب و خط گیری ها از سلطنت طلبان و معاندان کردند.
رادیو فردا چگونه به آشوب گران خط می دهد؟

ممکن است بپسندید...