شهادت پاسدار سجاد شاهسنایی در درگیری با اغتشاشگران

شهادت پاسدار سجاد شاهسنایی در درگیری با اغتشاشگران
پاسدار سجاد شاهسنایی دوشنبه شب در درگیری با اغتشاشگران در کهریزسنگ اصفهان به شهادت رسید.

شهادت پاسدار سجاد شاهسنایی در درگیری با اغتشاشگران

پاسدار سجاد شاهسنایی دوشنبه شب در درگیری با اغتشاشگران در کهریزسنگ اصفهان به شهادت رسید.
شهادت پاسدار سجاد شاهسنایی در درگیری با اغتشاشگران

ممکن است بپسندید...