۵۰ درصد بافت منطقه ۹ فرسوده است

۵۰ درصد بافت منطقه ۹ فرسوده است
شهردار منطقه ۹ تهران گفت: در شهرداری منطقه ۹ تهران تعداد ۲۱ هزار پارسل مسکونی وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۱ هزار پارسل یعنی نزدیک ۵۰ درصد دارای بافت فرسوده است.

۵۰ درصد بافت منطقه ۹ فرسوده است

شهردار منطقه ۹ تهران گفت: در شهرداری منطقه ۹ تهران تعداد ۲۱ هزار پارسل مسکونی وجود دارد که از این تعداد حدود ۱۱ هزار پارسل یعنی نزدیک ۵۰ درصد دارای بافت فرسوده است.
۵۰ درصد بافت منطقه ۹ فرسوده است

ممکن است بپسندید...