ولایتی:دولت همه تلاش خودرابرای کاهش گرانی وکمبود‌ها به کار گرفته است

ولایتی:دولت همه تلاش خودرابرای کاهش گرانی وکمبود‌ها به کار گرفته است
رییس هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی کشور با بیان این که توقع‌های مردم از دولت به حق است، بیان داشت: دولت همه تلاش خود را برای کاهش فشار گرانی و کمبود‌ها به کار گرفته است.

ولایتی:دولت همه تلاش خودرابرای کاهش گرانی وکمبود‌ها به کار گرفته است

رییس هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی کشور با بیان این که توقع‌های مردم از دولت به حق است، بیان داشت: دولت همه تلاش خود را برای کاهش فشار گرانی و کمبود‌ها به کار گرفته است.
ولایتی:دولت همه تلاش خودرابرای کاهش گرانی وکمبود‌ها به کار گرفته است

ممکن است بپسندید...