گفت و شنود؛ معلومات!

گفت و شنود؛ معلومات!
شبکه تلویزیونی ضدانقلاب که تحت مدیریت بهایی‌ها اداره می‌شود در جریان آشوب‌های اخیر با آب و تاب خبر داده بود که آشوبگران شهر ایذه را تسخیر کرده‌اند.

گفت و شنود؛ معلومات!

شبکه تلویزیونی ضدانقلاب که تحت مدیریت بهایی‌ها اداره می‌شود در جریان آشوب‌های اخیر با آب و تاب خبر داده بود که آشوبگران شهر ایذه را تسخیر کرده‌اند.
گفت و شنود؛ معلومات!

ممکن است بپسندید...