۲ شهید، ۵ کشته و بسیاری افراد زخمی نتیجه اغتشاش‌ در اصفهان / منابع غیررسمی از غیربومی بودن آشوب‌گران خبر می‌دهند

۲ شهید، ۵ کشته و بسیاری افراد زخمی نتیجه اغتشاش‌ در اصفهان / منابع غیررسمی از غیربومی بودن آشوب‌گران خبر می‌دهند
در بین اغتشاش‌گران در شهرستان‌های استان اصفهان از جمله نجف آباد، شاهین‌شهر و قهدریجان که منجر به کشته شدن و تخریب اموال مردم شد، افرادی غیربومی دیده می‌شود.

۲ شهید، ۵ کشته و بسیاری افراد زخمی نتیجه اغتشاش‌ در اصفهان / منابع غیررسمی از غیربومی بودن آشوب‌گران خبر می‌دهند

در بین اغتشاش‌گران در شهرستان‌های استان اصفهان از جمله نجف آباد، شاهین‌شهر و قهدریجان که منجر به کشته شدن و تخریب اموال مردم شد، افرادی غیربومی دیده می‌شود.
۲ شهید، ۵ کشته و بسیاری افراد زخمی نتیجه اغتشاش‌ در اصفهان / منابع غیررسمی از غیربومی بودن آشوب‌گران خبر می‌دهند

ممکن است بپسندید...