ماجرای دستگیری تبعه اروپایی در اغتشاشات بروجرد

ماجرای دستگیری تبعه اروپایی در اغتشاشات بروجرد
رئیس دادگستری بروجرد گفت: در جریان حوادث اخیر در شهرستان بروجرد یک تبعه اروپایی دستگیر شد.

ماجرای دستگیری تبعه اروپایی در اغتشاشات بروجرد

رئیس دادگستری بروجرد گفت: در جریان حوادث اخیر در شهرستان بروجرد یک تبعه اروپایی دستگیر شد.
ماجرای دستگیری تبعه اروپایی در اغتشاشات بروجرد

ممکن است بپسندید...