تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدند

تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدند
وزیر علوم گفت: تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدند و پیگیر وضعیت سایر دانشجویان بازداشتی هستم.

تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدند

وزیر علوم گفت: تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدند و پیگیر وضعیت سایر دانشجویان بازداشتی هستم.
تعدادی از دانشجویان بازداشتی آزاد شدند

ممکن است بپسندید...