مردم تهران آشوب‌های اخیر و حامیان آن را محکوم کردند

مردم تهران آشوب‌های اخیر و حامیان آن را محکوم کردند
مردم تهران امروز پس از اقامه نماز جمعه در محکومیت آشوب‌های اخیر و حامیان آن راهپیمایی کردند.

مردم تهران آشوب‌های اخیر و حامیان آن را محکوم کردند

مردم تهران امروز پس از اقامه نماز جمعه در محکومیت آشوب‌های اخیر و حامیان آن راهپیمایی کردند.
مردم تهران آشوب‌های اخیر و حامیان آن را محکوم کردند

ممکن است بپسندید...