مشکل بزرگ ما با حکومت ایران است

مشکل بزرگ ما با حکومت ایران است
جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا با حمایت از اغتشاش های ایران گفت: ما، مردم آمریکا، مشکلی با مردم ایران نداریم. مشکل بزرگ ما با حکومت مستبد ایران است. اینطور به نظر می‌رسد که شمار زیادی از مردم ایران هم هستند که همین مشکل را دارند.

مشکل بزرگ ما با حکومت ایران است

جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا با حمایت از اغتشاش های ایران گفت: ما، مردم آمریکا، مشکلی با مردم ایران نداریم. مشکل بزرگ ما با حکومت مستبد ایران است. اینطور به نظر می‌رسد که شمار زیادی از مردم ایران هم هستند که همین مشکل را دارند.
مشکل بزرگ ما با حکومت ایران است

ممکن است بپسندید...