۵ شرکت ایرانی تحریم شدند

۵ شرکت ایرانی تحریم شدند
دولت آمریکا اعلام کرد: ۵ شرکت زیرمجموعه یک گروه بزرگ صنعتی را در ایران تحریم کرده است.

۵ شرکت ایرانی تحریم شدند

دولت آمریکا اعلام کرد: ۵ شرکت زیرمجموعه یک گروه بزرگ صنعتی را در ایران تحریم کرده است.
۵ شرکت ایرانی تحریم شدند

ممکن است بپسندید...