۱۴۰ میلیارد تومان تاکنون وام ویژه دانشجویان دکترا پرداخت شده است

۱۴۰ میلیارد تومان تاکنون وام ویژه دانشجویان دکترا پرداخت شده است
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان وام ویژه دانشجویان دکترا توسط این صندوق خبر داد.

۱۴۰ میلیارد تومان تاکنون وام ویژه دانشجویان دکترا پرداخت شده است

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان وام ویژه دانشجویان دکترا توسط این صندوق خبر داد.
۱۴۰ میلیارد تومان تاکنون وام ویژه دانشجویان دکترا پرداخت شده است

ممکن است بپسندید...