رئیس سازمان سیا نیز از آشوب‌گران در ایران حمایت کرد

رئیس سازمان سیا نیز از آشوب‌گران در ایران حمایت کرد
رئیس سازمان سیا ضمن حمایت از آشوب‌های روز‌های گذشته در ایران درباره برجام گفت: این موضوع در نهایت بر عهده رئیس جمهور است و وی در این خصوص تصمیم گیری می‌کند.

رئیس سازمان سیا نیز از آشوب‌گران در ایران حمایت کرد

رئیس سازمان سیا ضمن حمایت از آشوب‌های روز‌های گذشته در ایران درباره برجام گفت: این موضوع در نهایت بر عهده رئیس جمهور است و وی در این خصوص تصمیم گیری می‌کند.
رئیس سازمان سیا نیز از آشوب‌گران در ایران حمایت کرد

ممکن است بپسندید...