طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات
در سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران طرح دو فوریتی برای معرفی مکان یا مکان‌هایی در خصوص اعتراض و انتقاد‌های قانونی مردم مطرح شد.

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات

در سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران طرح دو فوریتی برای معرفی مکان یا مکان‌هایی در خصوص اعتراض و انتقاد‌های قانونی مردم مطرح شد.
طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات

ممکن است بپسندید...