نیکلی هیلی، کره شمالی را تهدید کرد

نیکلی هیلی، کره شمالی را تهدید کرد
سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: ما می‌خواهیم همیشه به کره شمالی یادآوری کنیم که ما هم می‌توانیم شما را نابود کنیم، بنابراین بهتر است در خصوص استفاده از کلمات و رفتارتان بسیار مراقب باشید.

نیکلی هیلی، کره شمالی را تهدید کرد

سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: ما می‌خواهیم همیشه به کره شمالی یادآوری کنیم که ما هم می‌توانیم شما را نابود کنیم، بنابراین بهتر است در خصوص استفاده از کلمات و رفتارتان بسیار مراقب باشید.
نیکلی هیلی، کره شمالی را تهدید کرد

ممکن است بپسندید...