استحاله فرهنگی و فکری نظام اسلامی را تهدید می‌کند

استحاله فرهنگی و فکری نظام اسلامی را تهدید می‌کند
عضو شورای راهبری فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این شش ماه تحولات خوبی را در دانشگاه آزاد شاهد هستیم به گونه‌ای که نیرو‌های متعهد و انقلابی در راس دانشگاه‌ها قرار گرفته اند و این گام مهمی است.

استحاله فرهنگی و فکری نظام اسلامی را تهدید می‌کند

عضو شورای راهبری فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این شش ماه تحولات خوبی را در دانشگاه آزاد شاهد هستیم به گونه‌ای که نیرو‌های متعهد و انقلابی در راس دانشگاه‌ها قرار گرفته اند و این گام مهمی است.
استحاله فرهنگی و فکری نظام اسلامی را تهدید می‌کند

ممکن است بپسندید...