بازدید «سلیمان سویلو» از ساخت دیوار حائل در مرز ایران

بازدید «سلیمان سویلو» از ساخت دیوار حائل در مرز ایران
وزیر کشور ترکیه روز یکشنبه از دیوار بتنی در حال احداث در مرز مشترک ایران و ترکیه بازدید کرد.

بازدید «سلیمان سویلو» از ساخت دیوار حائل در مرز ایران

وزیر کشور ترکیه روز یکشنبه از دیوار بتنی در حال احداث در مرز مشترک ایران و ترکیه بازدید کرد.
بازدید «سلیمان سویلو» از ساخت دیوار حائل در مرز ایران

ممکن است بپسندید...