حافظ منافع مصر در تهران با امیرعبداللهیان دیدار کرد

حافظ منافع مصر در تهران با امیرعبداللهیان دیدار کرد
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با حافظ منافع مصر در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

حافظ منافع مصر در تهران با امیرعبداللهیان دیدار کرد

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با حافظ منافع مصر در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
حافظ منافع مصر در تهران با امیرعبداللهیان دیدار کرد

ممکن است بپسندید...