خودکشی سینا قنبری در زندان اوین تأیید شد

خودکشی سینا قنبری در زندان اوین تأیید شد
مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت: خودکشی سینا قنبری در دستشویی زندان اوین تایید می‌شود.

خودکشی سینا قنبری در زندان اوین تأیید شد

مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت: خودکشی سینا قنبری در دستشویی زندان اوین تایید می‌شود.
خودکشی سینا قنبری در زندان اوین تأیید شد

ممکن است بپسندید...