۲۰۰ هزار السالوادوری باید تا سال ۲۰۱۹ خاک آمریکا را ترک کنند

۲۰۰ هزار السالوادوری باید تا سال ۲۰۱۹ خاک آمریکا را ترک کنند
دویست هزار السالوادوری که از سال ۲۰۰۱ و به دنبال زمین‌لرزه در کشورشان در آمریکا زندگی می‌کنند باید تا چندی دیگر خاک این کشور را ترک کنند.

۲۰۰ هزار السالوادوری باید تا سال ۲۰۱۹ خاک آمریکا را ترک کنند

دویست هزار السالوادوری که از سال ۲۰۰۱ و به دنبال زمین‌لرزه در کشورشان در آمریکا زندگی می‌کنند باید تا چندی دیگر خاک این کشور را ترک کنند.
۲۰۰ هزار السالوادوری باید تا سال ۲۰۱۹ خاک آمریکا را ترک کنند

ممکن است بپسندید...