جزئیات قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما/ شورای سیاست‌گذاری تازه‌ای برای رسانه ملی تشکیل می‌شود

جزئیات قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما/ شورای سیاست‌گذاری تازه‌ای برای رسانه ملی تشکیل می‌شود
نائب رئیس کمیته فرهنگ و رسانه مجلس گفت: قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما به مثابه قانون اساسی برای صدا و سیما است.

جزئیات قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما/ شورای سیاست‌گذاری تازه‌ای برای رسانه ملی تشکیل می‌شود

نائب رئیس کمیته فرهنگ و رسانه مجلس گفت: قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما به مثابه قانون اساسی برای صدا و سیما است.
جزئیات قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما/ شورای سیاست‌گذاری تازه‌ای برای رسانه ملی تشکیل می‌شود

ممکن است بپسندید...