مدل پارک‌های علمی و فناوری را در کشور بومی نکردیم

مدل پارک‌های علمی و فناوری را در کشور بومی نکردیم
قاضی مغربی گفت: «از زمانی که به این دانشگاه آمدم، هدف اصلی را برند شدن دانشگاه گذاشتم تا بتوانیم به صورت جدی در جهت اعتلای اسلام در حوزه پژوهش و آموزش گام برداریم»

مدل پارک‌های علمی و فناوری را در کشور بومی نکردیم

قاضی مغربی گفت: «از زمانی که به این دانشگاه آمدم، هدف اصلی را برند شدن دانشگاه گذاشتم تا بتوانیم به صورت جدی در جهت اعتلای اسلام در حوزه پژوهش و آموزش گام برداریم»
مدل پارک‌های علمی و فناوری را در کشور بومی نکردیم

ممکن است بپسندید...