پرداخت کامل سود سهام عدالت به دهک‌های پایین تا پایان سال

پرداخت کامل سود سهام عدالت به دهک‌های پایین تا پایان سال
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سود کامل سهام عدالت تا پایان سال به دهک‌های پایین جامعه پرداخت می‌شود.

پرداخت کامل سود سهام عدالت به دهک‌های پایین تا پایان سال

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سود کامل سهام عدالت تا پایان سال به دهک‌های پایین جامعه پرداخت می‌شود.
پرداخت کامل سود سهام عدالت به دهک‌های پایین تا پایان سال

ممکن است بپسندید...