۸۰ درصد باتری‌های خارجی کشور قاچاق است/ تعرفه بالای واردات بلای جان صنف باتری کشور/ بازار دوبی را ایرانی‌ها رونق دادند

۸۰ درصد باتری‌های خارجی کشور قاچاق است/ تعرفه بالای واردات بلای جان صنف باتری کشور/ بازار دوبی را ایرانی‌ها رونق دادند
بازار دوبی را به دست خود رونق داده ایم، باتری در حمل و نقل قاچاق بسیار ضربه خورده و کیفیت آن تغییر می‌کند باتری قاچاق ظاهرش با باتری اصل هیچ تفاوتی ندارد، ولی در کیفیت بسیار تفاوت دارد.  

۸۰ درصد باتری‌های خارجی کشور قاچاق است/ تعرفه بالای واردات بلای جان صنف باتری کشور/ بازار دوبی را ایرانی‌ها رونق دادند

بازار دوبی را به دست خود رونق داده ایم، باتری در حمل و نقل قاچاق بسیار ضربه خورده و کیفیت آن تغییر می‌کند باتری قاچاق ظاهرش با باتری اصل هیچ تفاوتی ندارد، ولی در کیفیت بسیار تفاوت دارد.  
۸۰ درصد باتری‌های خارجی کشور قاچاق است/ تعرفه بالای واردات بلای جان صنف باتری کشور/ بازار دوبی را ایرانی‌ها رونق دادند

ممکن است بپسندید...