هشدار مجدد رئيس کل بانک مرکزي درباره بیت کوین

هشدار مجدد رئيس کل بانک مرکزي درباره بیت کوین
رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در آينده مواضع دقيق تر و شفاف تري درباره بيت کوين اعلام مي شود، گفت: به هيچ عنوان بانک مرکزي بيت کوين را تاييد نمي کند.

هشدار مجدد رئيس کل بانک مرکزي درباره بیت کوین

رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در آينده مواضع دقيق تر و شفاف تري درباره بيت کوين اعلام مي شود، گفت: به هيچ عنوان بانک مرکزي بيت کوين را تاييد نمي کند.
هشدار مجدد رئيس کل بانک مرکزي درباره بیت کوین

ممکن است بپسندید...