نمرات ۱۰ تا ۲۰ درصد دانشجویان در بازبینی برگه امتحانی تغییر می‌کند/ اساتیدی را می‌شناسم که یک سال بعد، نمرات را اعلام می‌کنند!

نمرات ۱۰ تا ۲۰ درصد دانشجویان در بازبینی برگه امتحانی تغییر می‌کند/ اساتیدی را می‌شناسم که یک سال بعد، نمرات را اعلام می‌کنند!
استاد دانشکده هوا و فضا دانشگاه شریف گفت: بعضی از اساتید همان روز، پس از پایان امتحان شروع به تصحیح برگه‌های امتحانی می‌کنند؛ اساتیدی را هم می‌شناسم که یک ماه پس از امتحان و یا حتی یک سال پس از امتحان نمرات را اعلام کرده‌اند.

نمرات ۱۰ تا ۲۰ درصد دانشجویان در بازبینی برگه امتحانی تغییر می‌کند/ اساتیدی را می‌شناسم که یک سال بعد، نمرات را اعلام می‌کنند!

استاد دانشکده هوا و فضا دانشگاه شریف گفت: بعضی از اساتید همان روز، پس از پایان امتحان شروع به تصحیح برگه‌های امتحانی می‌کنند؛ اساتیدی را هم می‌شناسم که یک ماه پس از امتحان و یا حتی یک سال پس از امتحان نمرات را اعلام کرده‌اند.
نمرات ۱۰ تا ۲۰ درصد دانشجویان در بازبینی برگه امتحانی تغییر می‌کند/ اساتیدی را می‌شناسم که یک سال بعد، نمرات را اعلام می‌کنند!

ممکن است بپسندید...