ژست عجیب آقای رئیس پس از دلار ۴۴۰۰ تومانی

ژست عجیب آقای رئیس پس از دلار ۴۴۰۰ تومانی
رئیس بانک مرکزی می‌گوید از شوک شدیدتر به بازار ارز پیشگیری کردیم!

ژست عجیب آقای رئیس پس از دلار ۴۴۰۰ تومانی

رئیس بانک مرکزی می‌گوید از شوک شدیدتر به بازار ارز پیشگیری کردیم!
ژست عجیب آقای رئیس پس از دلار ۴۴۰۰ تومانی

ممکن است بپسندید...