۵۷ دقیقه تا رکورد تاریخی دیگر برای دروازبان استقلال/ حسینی رکورد می‌زند؟

۵۷ دقیقه تا رکورد تاریخی دیگر برای دروازبان استقلال/ حسینی رکورد می‌زند؟
حسینی اگر موفق شود ۵۷ دقیقه دیگر دروازه خود را بسته نگه دارد رکورددار گل نخوردن در فوتبال ایران خواهد شد.

۵۷ دقیقه تا رکورد تاریخی دیگر برای دروازبان استقلال/ حسینی رکورد می‌زند؟

حسینی اگر موفق شود ۵۷ دقیقه دیگر دروازه خود را بسته نگه دارد رکورددار گل نخوردن در فوتبال ایران خواهد شد.
۵۷ دقیقه تا رکورد تاریخی دیگر برای دروازبان استقلال/ حسینی رکورد می‌زند؟

ممکن است بپسندید...