احزاب آلمانی برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدند

احزاب آلمانی برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدند
احزاب آلمانی در مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی به طرح مشترک جدیدی برای این امر دست یافتند.

احزاب آلمانی برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدند

احزاب آلمانی در مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی به طرح مشترک جدیدی برای این امر دست یافتند.
احزاب آلمانی برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدند

ممکن است بپسندید...