مدل رفتار رهبر انقلاب در دوران تبعید؛ الگوی امروز نیروهای انقلابی

مدل رفتار رهبر انقلاب در دوران تبعید؛ الگوی امروز نیروهای انقلابی
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت چندی قبل ضمن حضور در شهرستان ایرانشهر از بیت رهبر انقلاب در دوره تبعید در این شهرستان بازدید و سخنرانی کرد.

مدل رفتار رهبر انقلاب در دوران تبعید؛ الگوی امروز نیروهای انقلابی

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت چندی قبل ضمن حضور در شهرستان ایرانشهر از بیت رهبر انقلاب در دوره تبعید در این شهرستان بازدید و سخنرانی کرد.
مدل رفتار رهبر انقلاب در دوران تبعید؛ الگوی امروز نیروهای انقلابی

ممکن است بپسندید...