هوای تهران باز هم ناسالم است

هوای تهران باز هم ناسالم است
هوای تهران امروز با شاخص 136 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

هوای تهران باز هم ناسالم است

هوای تهران امروز با شاخص 136 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.
هوای تهران باز هم ناسالم است

ممکن است بپسندید...