حمله با قیچی به حجاب دختر ۱۱ ساله در کانادا

حمله با قیچی به حجاب دختر ۱۱ ساله در کانادا
دختر مسلمان یازده ساله کانادایی در حال عبور از خیابانی در «تورنتو» کانادا بود که مردی ناشناس پس از حمله، با قیچی اقدام به بریدن روسری او کرد.

حمله با قیچی به حجاب دختر ۱۱ ساله در کانادا

دختر مسلمان یازده ساله کانادایی در حال عبور از خیابانی در «تورنتو» کانادا بود که مردی ناشناس پس از حمله، با قیچی اقدام به بریدن روسری او کرد.
حمله با قیچی به حجاب دختر ۱۱ ساله در کانادا

ممکن است بپسندید...