سازه‌های L.S.F در نیروی زمینی سپاه رونمایی شد

سازه‌های L.S.F در نیروی زمینی سپاه رونمایی شد
سازه های سبک L.S.F با حضور جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه رونمایی شد.

سازه‌های L.S.F در نیروی زمینی سپاه رونمایی شد

سازه های سبک L.S.F با حضور جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه رونمایی شد.
سازه‌های L.S.F در نیروی زمینی سپاه رونمایی شد

ممکن است بپسندید...