استراتژی ویرانه‌ای!

استراتژی ویرانه‌ای!
کار به جایی رسیده که آشکارا در نشست تودیع برخی مدیران گفته‌اند شما هم متخصص هستید و هم پاک دست، اما، چون «هم جریان» ما نیستید، مسئولیتی هم در شهرداری نخواهید داشت.

استراتژی ویرانه‌ای!

کار به جایی رسیده که آشکارا در نشست تودیع برخی مدیران گفته‌اند شما هم متخصص هستید و هم پاک دست، اما، چون «هم جریان» ما نیستید، مسئولیتی هم در شهرداری نخواهید داشت.
استراتژی ویرانه‌ای!

ممکن است بپسندید...