اعتراض آفریقای جنوبی به اهانت‌های ترامپ علیه مردم آفریقا

اعتراض آفریقای جنوبی به اهانت‌های ترامپ علیه مردم آفریقا
وزارت خارجه آفریقای جنوبی با «ناپخته و تهاجمی» دانستن ادبیات ترامپ در سخنان خود علیه مهاجران آفریقا و هائیتی به آمریکا، انکار این سخنان از سوی ترامپ را غیرقابل قبول خواند.

اعتراض آفریقای جنوبی به اهانت‌های ترامپ علیه مردم آفریقا

وزارت خارجه آفریقای جنوبی با «ناپخته و تهاجمی» دانستن ادبیات ترامپ در سخنان خود علیه مهاجران آفریقا و هائیتی به آمریکا، انکار این سخنان از سوی ترامپ را غیرقابل قبول خواند.
اعتراض آفریقای جنوبی به اهانت‌های ترامپ علیه مردم آفریقا

ممکن است بپسندید...