خط‌ونشان آمریکایی‌ها را کودکان ایرانی هم جدی نگرفتند/ آقای ترامپ! عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

خط‌ونشان آمریکایی‌ها را کودکان ایرانی هم جدی نگرفتند/ آقای ترامپ! عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اگر بخواهیم به آمریکایی‌ها یک پیام بدهیم باید بگوییم: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری!

خط‌ونشان آمریکایی‌ها را کودکان ایرانی هم جدی نگرفتند/ آقای ترامپ! عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اگر بخواهیم به آمریکایی‌ها یک پیام بدهیم باید بگوییم: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری!
خط‌ونشان آمریکایی‌ها را کودکان ایرانی هم جدی نگرفتند/ آقای ترامپ! عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

ممکن است بپسندید...