در پلاسکو چه کردند، برای نفتکش آتش گرفته چه می‌کنند؟

در پلاسکو چه کردند، برای نفتکش آتش گرفته چه می‌کنند؟
به نظر می‌رسد بایکوت خبری و عدم تمرکز رسانه‌های حامی دولت برای حادثه نفتکش امری تعمدی باشد تا افکار عمومی نسبت به روند امداد‌ها و عملکرد دولت در این زمینه حساس نشده تا کم کاری‌ها هم ظاهرا لاپوشانی شود.

در پلاسکو چه کردند، برای نفتکش آتش گرفته چه می‌کنند؟

به نظر می‌رسد بایکوت خبری و عدم تمرکز رسانه‌های حامی دولت برای حادثه نفتکش امری تعمدی باشد تا افکار عمومی نسبت به روند امداد‌ها و عملکرد دولت در این زمینه حساس نشده تا کم کاری‌ها هم ظاهرا لاپوشانی شود.
در پلاسکو چه کردند، برای نفتکش آتش گرفته چه می‌کنند؟

ممکن است بپسندید...