محاکمه همسر چهارم به اتهام قتل دخترخوانده

محاکمه همسر چهارم به اتهام قتل دخترخوانده
زنی که متهم است با همدستی برادرش، دختر خوانده خود را به قتل رسانده، پس از رد حکم قصاصش در دیوان عالی کشور برای دومین بار پای میز محاکمه ایستاد. او که همسر چهارم پدر مقتول است، این بار نیز با درخواست قصاص اولیای دم روبرو شد، اما اظهار بی گناهی کرد.

محاکمه همسر چهارم به اتهام قتل دخترخوانده

زنی که متهم است با همدستی برادرش، دختر خوانده خود را به قتل رسانده، پس از رد حکم قصاصش در دیوان عالی کشور برای دومین بار پای میز محاکمه ایستاد. او که همسر چهارم پدر مقتول است، این بار نیز با درخواست قصاص اولیای دم روبرو شد، اما اظهار بی گناهی کرد.
محاکمه همسر چهارم به اتهام قتل دخترخوانده

ممکن است بپسندید...