مخالفت کمیسیون قضایی مجلس با کلیات لایحه FATF

مخالفت کمیسیون قضایی مجلس با کلیات لایحه FATF
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریست پس از اظهارات موافقان و مخالفان در کمیسیون قضایی رد شد.

مخالفت کمیسیون قضایی مجلس با کلیات لایحه FATF

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریست پس از اظهارات موافقان و مخالفان در کمیسیون قضایی رد شد.
مخالفت کمیسیون قضایی مجلس با کلیات لایحه FATF

ممکن است بپسندید...